สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมดำเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเกษตรกรโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการผลิตโคขุนแบบครบวงจร ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 100 ราย เจ้าหน้าที่ 10 ราย รวม 110 ราย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564ณ ทุยฟาร์ม 19/9 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และฟาร์มนายสุวิทย์ สนธิเณร เลขที่ 84 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
ชี้แจง
รายละเอียดโครงการฯ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 9 มี.ค.2564