สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

 

นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ จำนวน 48 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ 24 ราย พนักงานราชการ 24 ราย ผ่านระบบ ZOOM Application ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.-16.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงแนวทาง/เทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตามหลักการงานสารบรรณ และได้รับเกียรติจากอาจารย์กุลยา สกุลนคร อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 3 ก.ย. 2564