สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว์เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมและให้ความรู้เรื่องสถานการณ์และการเฝ้าระวังโรค ASF และนางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ บทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ มีนางสาวจิรัฏฐิติกาล มังน้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง โรคระบาดที่สำคัญและการควบคุมป้องกันโรค หลักการสุขาภิบาลสัตว์และเรื่องการใช้วัคซีนอย่างถูกต้อง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 20 ต.ค.2564