สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดการอบรมหลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย ได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและ นางอภิญญา   วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กล่าววัตถุประสงค์การฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดการอบรมดังนี้ (1) หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเบื้องต้น (2) สุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (3) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปนม (4) การทำนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม (5) การทำโยเกิร์ตมาตรฐาน (6) การทำกรีกโยเกิร์ต

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2567