สถิติผู้เข้าชมเว็บ

ITA สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์

        -วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฎหมายด้านปศุสัตว์

      - พ.ร.บ.บัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
    - พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
    - พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
    - พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
    - พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525
    - พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
    - พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533
    - พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
    - พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499

การประชาสัมพันธ์

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09 Social Network

การปฏิบัติงาน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ขั้นตอนการออกใบรับรอง GFM)

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ขั้นตอนการออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์)

การให้บริการ

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       -โครงการเสริมสร้างอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืน
       -โครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเกษตร
            

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
           -ไตรมาส 1
           -ไตรมาส 2
           -ไตรมาส 3  

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศจังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล

2. เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ