สถิติผู้เข้าชมเว็บ

แผน/ผล พัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565 

 

*** แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร) อ่านเพิ่มเติม

*** ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (ผลพัฒนาบุคลากร)    
                  แบบตรวจสอบการรายงานผล  

1. หลักฐานการวางแผน

       แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ  
     แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
     - รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564  
 
    - รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565      

2. หลักฐานการดำเนินการ
     
- หนังสือเรื่องขออนุมัติโครงการฝึกอบรมบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม   
     - หนังสือเรื่องการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร   
     - หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร   
    - เอกสารคู่มือฝึกอบรม   
     - รูปภาพการอบรมฯ        

3. หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
      
- รายชื่อผู้ร่วมฝึกอบรมบุคลากรฯ 
      - การติดตามประเมินผลหลังการอบรม 
      - แบบทดสอบ        
      - คแนนผลการทดสอบ (Pre-Test/Post-Test)  
        

4. หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

      - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
 
     - แบบสรุปประเมินผู้ร่วมฝึกอบรมบุคลากร