สถิติผู้เข้าชมเว็บ

แผน/ผล พัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565 

 

*** แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร) อ่านเพิ่มเติม

*** ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (ผลพัฒนาบุคลากร) อ่านเพิ่มเติม   
                  แบบตรวจสอบการรายงานผล อ่านเพิ่มเติม 

1. หลักฐานการวางแผน

       แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ อ่านเพิ่มเติม 
     แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่านเพิ่มเติม  
     - รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564 อ่านเพิ่มเติม 
 
    - รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 อ่านเพิ่มเติม     

2. หลักฐานการดำเนินการ
     
- หนังสือเรื่องขออนุมัติโครงการฝึกอบรมบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อ่านเพิ่มเติม  
     - หนังสือเรื่องการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร อ่านเพิ่มเติม  
     - หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร อ่านเพิ่มเติม  
    - เอกสารคู่มือฝึกอบรม อ่านเพิ่มเติม  
     - รูปภาพการอบรมฯ อ่านเพิ่มเติม       

3. หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
      
- รายชื่อผู้ร่วมฝึกอบรมบุคลากรฯ อ่านเพิ่มเติม
      - การติดตามประเมินผลหลังการอบรม อ่านเพิ่มเติม 
      - แบบทดสอบ อ่านเพิ่มเติม1 อ่านเพิ่มเติม2        
      - คแนนผลการทดสอบ (Pre-Test/Post-Test) อ่านเพิ่มเติม 
        

4. หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

      - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม 
 
     - แบบสรุปประเมินผู้ร่วมฝึกอบรมบุคลากร อ่านเพิ่มเติม