สถิติผู้เข้าชมเว็บ

งานวิจัย นายบรรณวุฒิ สายะสนธิ จำนวน 1 เรื่อง

มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน

การประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

งานวิจัย นายบรรณวุฒิ สายะสนธิ จำนวน 2 เรื่อง

มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน

- ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
  ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

- ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
  ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)