วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางบังอร​ จ้อยทองมูล เลขที่ 37/1 หมู่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

 

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม และ นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจสัตว์-ซากสัตว์ สระกะเทียม (ฝั่งขาเข้าจังหวัดนครปฐม) รอยต่อจังหวัดราชบุรี-นครปฐม ร่วมกับทีมงานด่านกักกันสัตว์นครปฐมซึ่งปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตามมาตรการป้องกันโรค ASF และโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ปราบปรามผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจไม่พบผู้กระทำความผิด

 

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณรอบตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ตลาดล่าง-ตลาดบน)
และ
ตลาดโอเดียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

 

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้บูรณาการร่วมกับอำเภอกำแพงแสน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และกำนันนัยฤทธิ์ จำเล (ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกำแพงแสน) ทำการปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบยาฆ่าเชื้อโรคให้กับอำเภอกำแพงแสน จำนวน 200 ลิตร ไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน

 

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนางกนกพร มีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ 22 ราย พนักงานราชการ 24 ราย รวมทั้งสิ้น 46 ราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ทราบและเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และโปร่งใส