วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรที่จะนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ และให้คำแนะนำด้านการจัดการและดำเนินการด้านสุขภาพสัตว์ และเตรียมความพร้อมก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่เพื่อป้องกันโรคระบาดในสุกรตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน เข้าตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม มีฟาร์มสุกร 1 ฟาร์ม ฟาร์มเป็ดไข่ 2 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

 

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2564

           วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติและเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัข-แมว พื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการทำหมัน รวมทั้งเพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึง

 

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน โดยทำการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย และพ่นยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งแนะนำการใช้ยาฆ่าแมลงพ่นเพื่อกำจัดแมลงในพื้นที่ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

 

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี มอบใบรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลล่าในฟาร์มแพะ ในพื้นที่ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลแหลมบัว และตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 ราย