วันที่ 5 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้บูรณาการร่วมกับอำเภอกำแพงแสน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และกำนันนัยฤทธิ์ จำเล (ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกำแพงแสน) ทำการปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบยาฆ่าเชื้อโรคให้กับอำเภอกำแพงแสน จำนวน 200 ลิตร ไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน

 

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณรอบตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ตลาดล่าง-ตลาดบน)
และ
ตลาดโอเดียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 40 ราย เจ้าหน้าที่ 10 ราย รวม 50 ราย ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมมอบนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และมีนายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การบริหารจัดการผลผลิตและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลผลิตรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า การแปรรูป และการตลาด

 

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนางกนกพร มีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ 22 ราย พนักงานราชการ 24 ราย รวมทั้งสิ้น 46 ราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ทราบและเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และโปร่งใส

 

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม น.สพ.คมกฤช ขจีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายปรีดา เนียมรอด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครปฐม ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจจุดตรวจเคลื่อนที่ด่านกักกันสัตว์นครปฐม ณ จุดตรวจ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน โดยเน้นย้ำเฝ้าระวังรถบรรทุกสุกร ซากสุกร ป้องกันปราบปรามการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์ ที่มาจากจังหวัดต่างๆ อย่างเข้มงวด